Paper Information


Title ᠤᠢᠢᠷᠠᠳ ᠪᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠲᠢᠶᠸ ᠮᠧᠢ
Keyword ᠤᠢᠢᠷᠠᠳ; ᠴᠠᠬᠠᠷ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ; ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌  ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠢᠭᠤᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠪ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠢᠤᠢᠢᠷᠠᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠦ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn