Paper Information


Title 《ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠴᠦ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨ》 ᠪᠠ《 ᠤᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ《ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠩᠭ᠋ᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword 《ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠴᠦ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨ》;《 ᠤᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ》;《ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ》;ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠴᠦ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨ》᠂《 ᠤᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ》᠂《ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠢ᠋ᠷ᠋᠋᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠳ᠋ᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠤᠢ᠋ᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠨ ᠪᠤᠰᠴᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦᠮ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡ᠋ᠢ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn