Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ
Creator ᠡᠦ ᠶᠦᠸᠸ
Keyword 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》; ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠯ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ; ᠦᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》ᠬᠡᠭᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠢᠭ᠄ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶᠡᠳᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠦᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠭᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2009年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn