Paper Information


Title ᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ
Keyword ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠲᠦᠡᠮᠮᠡᠳ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢᠨ ᠲᠠᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠳ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠬᠤᠵᠢᠳᠲᠦᠮᠡᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn