Paper Information


Title ᠰᠠᠨ ᠹᠸᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠾᠦᠢᠩ ᠶᠦᠩ ᠪᠢᠨ; ᠨ•ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword ᠰᠠᠨ ᠹᠸᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ;ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ
Abstract ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠸᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ(1232᠎) ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠨ ᠹᠸᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠡᠷᠢᠭ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠡᠴᠦᠰ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ《 ᠰᠠᠨ ᠹᠸᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠢᠨᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠪᠡᠰᠦ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn