Paper Information


Title ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠢᠮ ᠠ
Creator ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ; ᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠡᠸᠠ; ᠬᠤᠢᠰᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ
Abstract ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠪᠠᠨᠷᠾᠳ᠋ᠸ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠦᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠨᠢᠮᠠ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠲᠦ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠢᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn