Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ; ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠂ ᠵᠤᠢᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠤᠴᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠤᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠢ《 ᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ》 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ《 ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ》 ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠡᠴᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn