Paper Information


Title ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠢᠳᠬᠠᠯ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ; ᠢᠳᠬᠠᠯ ᠦᠬᠡ ;ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠤᠨ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠬᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦᠴᠢᠨ ᠦ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠯ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠤᠶᠠᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠳᠬᠦᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠳᠠᠭ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠳᠬᠠᠯ ᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠷ ᠡ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn