Paper Information


Title ᠸᠢᠯᠤᠨ᠋ᠽᠸᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ《ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢᠷᠡᠨ》 ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠣᠣ ᠵᠸᠩ
Keyword ᠸᠢᠯᠤᠨ᠋ᠽᠸᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ《ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢᠷᠡᠨ》;ᠸᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠩ; ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
Abstract ᠸᠢᠯᠤᠨ᠋ᠽᠸᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ 《ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢᠷᠡᠨ》 ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠩ1960ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ》 ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠢᠳᠡ ᠳ᠋ᠤᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠶ ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ 1963ᠣᠨ᠂1980ᠣᠨ᠂2003ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠢᠤᠢ ᠴᠢ ᠯᠢᠩ᠂ ᠭᠤᠤ ᠯᠦᠩ᠂ᠯᠠᠨ ᠵᠢᠶᠸ ᠨᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠠᠤᠢᠳ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠲᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠢᠯᠤᠨ᠋ᠽᠸᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn