Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠢᠮᠸᠢ
Keyword ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ; ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭᠯᠡᠬᠦ; ᠲᠡᠩᠴᠠᠬᠦᠯᠬᠦ; ᠢᠷᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ᠂ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠢᠠᠵᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩ(阴阳)ᠤᠨᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠰᠤ᠂ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn