Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠲᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ
Keyword ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ; ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ; ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ
Abstract ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠲᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠰᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠲᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn