Paper Information


Title 《ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ》 — ᠡᠷᠡᠨ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠯᠠᠯ — ᠤᠷᠲᠤᠨ᠋ᠠᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn