Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ; ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ; ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠢᠮᠦ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠬ᠋ ᠠ ᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn