Paper Information


Title ᠰᠠᠩᠰᠠᠨᠬᠠᠷ ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ
Creator ᠰᠦᠩ ᠰᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠪᠢ ᠪᠤᠯ 1968ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠦᠩᠱᠸ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠦ᠋ᠬᠦᠮ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃1969ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠠᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn