Paper Information


Title ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ《 ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠤ》 ᠪᠡ 《 ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠤ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠪᠠ‍ • ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
Keyword ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ;《 ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠤ》 ;《 ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠤ》᠋ ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ《ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠡᠨ ᠬᠦᠤ》᠋ ᠵᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ《 ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠤ》᠋ᠵᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn