Paper Information


Title ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠺᠸ ᠰᠢᠶᠠ
Keyword ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ; ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ  ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn