Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠷᠴᠠ ; ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠮᠤᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ; 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠡᠷ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn