Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮ ᠬᠡᠪ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ; ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ; ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠪᠤᠳᠠᠰ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠤᠤᠷ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ —— ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn