Paper Information


Title ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠬᠤᠢ
Creator ᠯᠾᠡ‍᠂ᠮᠦᠩᠬᠡᠲᠦᠷᠦᠦ
Keyword ᠮᠤᠢᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ  ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠭᠡᠷ ᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ (ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ》ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠦ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn