Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠰ ᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Creator ᠭ‍᠂ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠰ; ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠡᠵᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠤᠯᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠦᠷᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠨᠤᠴᠢᠲᠠᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn