Paper Information


Title ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ(ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ)
Creator ᠰᠦᠯᠹᠦᠩᠭ᠋᠋᠌᠎ᠠ
Keyword ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠳᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠩᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn