Paper Information


Title ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠬᠠᠳᠠᠭ; ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ
Abstract ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠮᠠᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠱᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢ  ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠬᠢᠮ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠩᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠳᠤᠩ ᠪᠦᠰ ᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠳᠠᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠱᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠵᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn