Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠳᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠬᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ • ᠦᠭᠯᠢᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠡ ᠨᠤᠮᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
Creator ᠪ‍ • ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ; ᠪᠢᠯᠢᠬᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ; ᠦᠭᠯᠢᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ; ᠨᠤᠮᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠤᠨᠴᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠡᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠤᠪᠤᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn