Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠤᠭᠯᠠ
Keyword ᠤᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌; ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠨᠠᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn