Paper Information


Title 《ᠲᠤᠩ᠋ᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword 《ᠲᠤᠩ᠋ᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》; ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠲᠤᠩ᠋ᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》 ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn