Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠳᠠᠬᠢ 《ᠴᠠᠬ᠎ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠮᠦᠩᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠴ‍᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword 《ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠴᠠᠬ᠎ᠠ; ᠴᠠᠬᠤ; ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠮᠦᠩᠯᠢᠭ᠌; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠳᠠᠬᠢ 《ᠴᠠᠬ᠎ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠮᠲᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠂ 《ᠴᠠᠬ᠎ᠠ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠬ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠴᠠᠬ᠎ᠠ》ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠨ 《ᠴᠠᠬᠤ》ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯ ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠩᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2006年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn