Paper Information


Title ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠪᠠᠳᠮᠠᠷ᠎ᠠ
Keyword ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ; ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ
Abstract ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠨ《ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ》 ᠪᠠ《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ》 ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn