Paper Information


Title ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠮᠪᠠ
Creator ᠵ᠂ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠰᠤᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠮᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠩ》ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠪᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠲ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠤᠪᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠯᠪᠤᠰᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn