Paper Information


Title ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠯ
Creator ᠪᠣᠣ ᠭᠦᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠠ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ᠰᠠᠭᠰᠺᠷᠢᠲ᠂ ᠲᠣᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠱᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠤᠷ᠂ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn