Paper Information


Title ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ
Creator ᠴᠢ ᠰᠢᠦ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠯᠤᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠭᠴᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠯᠤᠭ᠋ ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠡᠨ᠂ ᠡᠶ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠯᠤᠭ᠋ ᠠ ᠡᠶ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠡᠷᠡᠮ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn