Paper Information


Title 《ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ
Creator ᠠᠮᠢᠨ; ᠦᠷᠨᠢᠯ
Keyword ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ; ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ
Abstract 《ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ 《ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡ 《ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ》 ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn