Paper Information


Title ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠶ ᠠ ᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠡᠶ ᠠ ᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ 《ᠡᠪ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》《ᠰᠠᠢᠠᠬᠨ ᠬᠡᠪ/ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》᠂《ᠡᠪ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ/ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠯᠠᠩ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠡᠷ ᠠ ᠡᠪ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn