Paper Information


Title ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠩᠨᠸ
Keyword ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ; ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ
Abstract ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷᠰᠢᠦ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠪᠤᠢ᠌ᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn