Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠣᠨ; ᠮᠤᠷᠢ ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠤᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn