Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠰᠢᠨ ᠡ ᠡᠷᠢᠨ;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠲᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
Abstract ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠷᠭᠡᠴᠡ ᠭᠦᠨᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠷᠢᠨ  ᠳᠤ ᠶᠡᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ᠂ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠢᠯᠡ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶᠨᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠶᠡᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠣᠨᠤᠭᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn