Paper Information


Title ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠴᠠᠭ᠌
Keyword ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠋; ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ
Abstract ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn