Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠬᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠤᠷ
Creator ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠠᠬᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠤᠷ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ; ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠪᠠᠢᠷᠢ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠬᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠰᠤ ᠡᠴᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠪᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠨ᠋ᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠬᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠢᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn