Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠩ ᠭᠸ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ《 ᠬᠡᠰᠴᠦ》 《ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ》 ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠢᠯ᠂ 《ᠬᠦᠮᠦᠨ》 ᠋ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠭᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠴᠢᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨ᠋ᠢ ᠠᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠢᠯᠠᠭ᠋ᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠨ᠋ᠤᠯᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠳᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn