Paper Information


Title ᠵᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠩᠼᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠍ᠸ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
Keyword ᠵᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠩᠼᠠᠨ;ᠮᠢᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ; ᠠᠷᠭ᠍ᠸ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ
Abstract 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 20 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠲᠤ ᠪᠠᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠮᠢᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠩᠼᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠰᠢᠭ᠍ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷ ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn