Paper Information


Title ᠤᠲᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ
Keyword ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ; ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ
Abstract ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ᠂ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠴᠡᠭ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠦᠭᠲᠡᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn