Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠡ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠮᠧᠢ
Keyword ᠠᠯᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ; ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ; ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤ
Abstract ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢ ᠪᠡ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠋ᠡᠮᠯᠡᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠨᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠪᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ  ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠡᠴᠨ ᠢᠯᠠᠭ᠋ᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠲ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠩᠬ᠋ᠠᠵᠦ᠂ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠪᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠡ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠭ᠋ᠤᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠡ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn