Paper Information


Title ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠭᠦᠦᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠸᠠᠺᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 《ᠪᠢᠰᠮᠠᠨ ᠣᠪᠰᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠱᠣᠩᠬᠤᠷ
Keyword 《ᠪᠢᠰᠮᠠᠨ ᠣᠪᠰᠠᠩ》; ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠭᠦᠦᠱᠢ; ᠴᠣᠸᠠᠺᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠪᠢᠰᠮᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠴᠣᠸᠠᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ —ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠭᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠣᠮᠤᠷᠬᠠᠯ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠮ ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠮ ᠡ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠ᠋ᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ᠂ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠪᠲᠠᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠲᠡᠮ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠸᠠᠺᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠠᠮᠷᠠᠲᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠵᠢ ᠦᠯᠡᠨᠵᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn