Paper Information


Title ᠮᠡᠷᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ ᠡᠸᠩᠬᠢᠴᠦᠳ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ; ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ ᠡᠸᠩᠬᠢᠴᠦᠳ;ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠᠡᠩᠬᠢᠴᠦᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠸᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠸᠩᠬᠢ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢᠴᠦᠳ ᠢ ᠲᠦᠩᠬᠦᠰ ᠡᠸᠩᠬᠢ᠂ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠭᠤᠶᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠸᠩᠬᠢᠴᠦᠳ ᠢ ᠶᠠᠺᠦ᠋ᠲ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠩᠬᠦᠰ ᠡᠸᠩᠬᠢᠴᠦᠳ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ ᠡᠸᠩᠬᠢᠴᠦᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ《ᠮᠦᠷᠲᠡᠨ ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠲᠡ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠸᠩᠬᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ ᠡᠸᠩᠬᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠳ᠌ᠤ ᠰᠸᠳᠤᡀᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠩ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn