Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ
Keyword ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ; ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn