Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠮᠠᠨᠳᠦ; ᠮ • ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ; ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Abstract ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠮᠰᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠢ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn