Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠠᠢ᠋ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠪ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠢ ᠴᠢᠩ; ᠮᠦᠯᠡᠠ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠭᠠᠢ᠋ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ; ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ; ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠰᠢᠵᠢᠮᠯᠡᠨ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠢ᠋ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠡᠴᠨ ᠤᠴᠢᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠪ ᠢ《 ᠭᠠᠢ᠋ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠪ》 ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠪ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn