Paper Information


Title ᠷᠠᠪᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠦᠪᠴᠢᠨ
Keyword ᠷᠠᠪᠵᠡᠢ ; ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ; ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ
Abstract ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠷᠠᠪᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠡ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠢᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠮ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠠᠮᠠᠴᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn