Paper Information


Title ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠪᠡ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠸᠳᠠᠨᠵᠠᠪ
Keyword ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠵᠠᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠯ; ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn