Paper Information


Title ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ《ᠲᠠᠴᠢᠶᠠᠯ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠳᠡᠬᠢ ᠺᠤᠫᠸᠷᠸᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠣᠣ ᠸᠸᠩ ᠿᠦᠩ
Keyword ᠺᠤᠫᠸᠷᠸᠢᠳ᠋;ᠳ᠋ᠠᠷᠠᠢᠰᠸᠷ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠨᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract 《ᠲᠠᠴᠢᠶᠠᠯ ᠰᠢᠯᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 》ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠠᠢᠰᠸᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ᠋ᠠᠷᠠᠢᠰᠸᠷ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠺᠤᠫᠸᠷᠸᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠲᠡᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠺᠤᠫᠧᠷᠸᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠳ᠋ᠷᠠᠢᠰᠸᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠹᠷᠤᠢᠲ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠳ᠋ᠷᠡᠢᠰᠸᠷ ᠤᠨ ᠺᠤᠫᠧᠷᠸᠢ᠋ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn