Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳ᠋‍᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠱᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠳᠠᠬᠢ 《ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠯᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ》ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2006年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn